Algemene voorwaarden Ajax Camps & Clinics

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: "Algemene Voorwaarden", wordt verstaan onder:
1.2 "Deelnemer": de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen AJAX CAMPS & CLINICS  en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van AJAX CAMPS & CLINICS.
1.3 "Inschrijfformulier": formulier dat deel uitmaakt van de internetsite "www.ajaxcampsenclinics.nl" van AJAX CAMPS & CLINICS.
1.4 "Opdrachtgever": de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met AJAX CAMPS & CLINICS aangaat.
1.5 "Overeenkomst": een overeenkomst tussen AJAX CAMPS & CLINICS en Opdrachtgever ter zake van één of meer door AJAX CAMPS & CLINICS ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.
1.6 "Deelnamekosten": de totale som van de door AJAX CAMPS & CLINICS - ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst - te verlenen diensten inclusief BTW.
1.7 "Ajax Camps & Clinics": Players United Events B.V. gevestigd te Aalsmeer.
 
2. Toepasselijkheid
 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door AJAX CAMPS & CLINICS gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten betreffende de “Ajax Camps & Clinics”.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door AJAX CAMPS & CLINICS uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien AJAX CAMPS & CLINICS daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
 
3. Totstandkoming van de Overeenkomst
 
3.1 Alle aanbiedingen van AJAX CAMPS & CLINICS zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever het inschrijfformulier via de site heeft ingevuld, de algemene voorwaarden heeft aangevinkt en het formulier heeft verstuurd.
3.3 Binnen 14 dagen na bericht van ontvangstbevestiging van de aanmelding via het versturen van het inschrijfformulier, mag deze aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk geschiedt. Annulering dient rechtstreeks gericht te zijn aan AJAX CAMPS & CLINICS. 
 
4. Betaling
 
4.1 iDEAL betaling : Ajax Camps & Clinics biedt de mogelijkheid via iDEAL te betalen (alleen mogelijk voor betalingen binnen Nederland). Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het aanmeldproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als u telebankiert, kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.
4.2 Credit Card betaling:Ajax Camps & Clinics biedt de mogelijkheid via Credit Card (Visa en MasterCard) te betalen. Bij een Credit Card betaling worden extra kosten in rekening gebracht. De extra kosten zijn 5% van het totaalbedrag met een minimum van €5,- extra en een maximum van €15,-. 
4.3 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.4 Bij niet tijdige betaling behoudt AJAX CAMPS & CLINICS zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in Artikel 9 lid 4 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.
 
5. Instructies en gedragsregels
 
5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van AJAX CAMPS & CLINICS ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke AJAX CAMPS & CLINICS nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door AJAX CAMPS & CLINICS in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door AJAX CAMPS & CLINICS van (voortzetting van) deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.
 
6. Aansprakelijkheid van AJAX CAMPS & CLINICS
 
6.1 Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de Deelnemer. AJAX CAMPS & CLINICS aanvaardt - behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van AJAX CAMPS & CLINICS – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van AJAX CAMPS & CLINICS, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
6.2 AJAX CAMPS & CLINICS aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid voor enige vorm van ongemak, medische problemen of letsel die ontstaan als gevolg van aangeboden drankjes. lunches of andere vormen van voedsel indien de Opdrachtgever noch de deelnemer niet uitdrukkelijk kenbaar heeft gemaakt enige vorm van allergieën/intoleranties te hebben. 
6.3 AJAX CAMPS & CLINICS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door AJAX CAMPS & CLINICS bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
6.4 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van AJAX CAMPS & CLINICS beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.
 
7. Aansprakelijkheid Opdrachtgever
 
7.1 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor AJAX CAMPS & CLINICS en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen - van Deelnemer.
7.2 Opdrachtgever zal AJAX CAMPS & CLINICS vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.
 
8. Overmacht/Wijziging/Annulering AJAX CAMPS & CLINICS
 
8.1 Indien AJAX CAMPS & CLINICS door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is AJAX CAMPS & CLINICS gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.
8.2 Onder overmacht wordt mede verstaan, doch niet daartoe beperkt, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop AJAX CAMPS & CLINICS geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor AJAX CAMPS & CLINICS niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder andere ziekten, pan- en/of epidemieën, natuurrampen, voor Nederland extreme weersomstandigheden en/of weersomstandigheden die het gebruik van de locatie onmogelijk maken, werkstakingen en overmacht bij derden van wie AJAX CAMPS & CLINICS op enigerlei wijze afhankelijk is worden daaronder begrepen. Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt, los van het voorgaande, ook expliciet begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een evenement. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 70% van het maximaal aantal deelnemers per evenement.
 
9. Annulering door Opdrachtgever
 
9.1 Onderstaande bepalingen met het oog op annulering zijn enkel niet van toepassing indien er wordt geannuleerd, en daarmee de Overeenkomst wordt ontbonden, binnen de wettelijke termijn van 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst. 
9.2 Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van ontvangst van de afmeldingsemail bij AJAX CAMPS & CLINICS als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 4 van dit artikel.
9.3 Bij annulering op grond van aantoonbare ziekte, blessure of ernstige calamiteiten, wordt er €12,50 administratie- en annuleringskosten ingehouden op het reeds betaalde inschrijfgeld. Het restant van het inschrijfgeld wordt retour gestort op de aangegeven bankrekening. In geval van ziekte of blessure dient een doktersverklaring te worden overhandigd aan AJAX CAMPS & CLINICS per email.
9.4 Bij annulering van de Overeenkomst voor een Clinic op overige gronden dan genoemd in lid 2 van dit artikel, wordt per Deelnemer het volgende bedrag in rekening gebracht:
- €12,50 administratie- en annuleringskosten, indien de annulering tot 6 weken voor het evenement is ontvangen
- 25% van het inschrijfgeld, indien de annulering binnen 6 - 2 weken voor het evenement is ontvangen.
- 50% van het inschrijfgeld, indien de annulering binnen 14 - 7 dagen voor het evenement is ontvangen.
- 75% van het inschrijfgeld, indien de annulering binnen 7 - 2 dag(en) voor het evenement is ontvangen.
- 100% van het inschrijfgeld, indien de annulering op de dag voor het evenement of op de dag van het evenement schriftelijk of telefonisch is ontvangen. 
9.5 Bij annulering van de Overeenkomst voor een Camp op overige gronden dan genoemd in lid 2 van dit artikel, wordt per Deelnemer het volgende bedrag in rekening gebracht:
- €12,50 administratie- en annuleringskosten, indien de annulering tot 6 weken voor het evenement is ontvangen
-  25% van het inschrijfgeld, indien de annulering binnen 6 - 2 weken voor het evenement is ontvangen.
- 50% van het inschrijfgeld, indien de annulering binnen 14 - 7 dagen voor het evenement is ontvangen.
- 75% van het inschrijfgeld, indien de annulering binnen 7 - 2 dagen voor het evenement is ontvangen.
- 100% van het inschrijfgeld, indien de annulering op de dag voor het evenement of op de dag van het evenement schriftelijk of telefonisch is ontvangen. 
9.6 Indien het inschrijfgeld betaald is via een creditcard, worden hiervoor op grond van art. 4 lid 2 extra kosten in rekening gebracht. Bij annulering van een dergelijke inschrijving worden deze extra kosten niet retour gestort. 
9.7 Indien de Opdrachtgever een deelnemer meerdere malen heeft ingeschreven voor dezelfde Camp of Clinic, wordt bij annulering van het te veel geboekte Camp of Clinic het inschrijfgeld van dat Camp of Clinic retour gestort, onder inhouding van €12,50 aan administratie- en annuleringskosten. 
 
10. Ajax Kids Club & Ajax Jonge Schare Lidmaatschap

10.1  Uitgesloten van de eventuele kortingsacties via de Supportersvereniging Ajax zijn deelnemers die tijdens de inschrijving van een Ajax Camp of Clinic nog géén lid waren van Ajax Kids Club of Ajax Jonge Schare.
10.2  Het recht op de korting bestaat enkel indien het lidmaatschap op naam van de deelnemer van de Camp of Clinic staat.
10.3  Indien na controle blijkt dat het opgegeven lidmaatschapsnummer niet op naam van de deelnemer staat, heeft AJAX CAMPS & CLINICS het recht om de ontvangen korting terug te vorderen bij Opdrachtgever. 

11. Gevonden voorwerpen
 
11.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van een evenement nog zeven dagen door AJAX CAMPS & CLINICS bewaard. Na het verstrijken van deze periode is AJAX CAMPS & CLINICS gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel naar keuze.
 
12. Toepasselijk recht en geschillen
 
12.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.
 
13. Overige bepalingen
 
13.1 Beeldmateriaal van de AJAX CAMPS & CLINICS activiteiten en haar deelnemers, opgenomen ter plekke en op de diverse AJAX CAMPS & CLINICS locaties, kunnen door AJAX CAMPS & CLINICS evenals door haar partners (locatiehouders, clubs, evenementlocaties) worden gebruikt in haar communicatiemiddelen ter promotie van AJAX CAMPS & CLINICS. Het verkregen beeldmateriaal zal door AJAX CAMPS & CLINICS voor onbepaalde tijd worden bewaard. Indien hier vragen of verzoeken over zijn, kan contact opgenomen worden met AJAX CAMPS & CLINICS via info@ajaxcampsenclinics.nl. 
13.2 Ajax Camps & Clinics behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden.Het verdient daarom aanbeveling om deze voorwaarden regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.